Spänt läge i Västlänken och i Flatås: hotade alléer i fokus

Biotopskyddet för alléer står i fokus när Göteborg planerar att fälla två lindalléer. I den ena, i Flatås, ska 65 vackra parklindar som vuxit sig stora i 60 år fällas för ett husbygge i Göteborgs Stads kontroversiella förtätningsprogram, där en mängd grönområden och parker har skövlats de senaste få åren. I Flatås hotas dessutom nästan 50 lindar till, sammanlagt 113 träd.  I det hårt kritiserade tunnelbygget Västlänken ligger Göteborgs Stad och Trafikverket (Trv) i startgroparna. Inför tunnelbygget tänker de nu börja fälla de första träden – en lindallé i Rosenlund. Detta trots att Västlänken ännu inte är beviljad då miljödomen inte fallit i Mark- och miljödomstolen.

lindallé i Rosenlund
Hotad lindallé i Rosenlund. Foto: Chris Ceder

Allé ska fällas inför Västlänken

I samband med vad man kallar “Ledningsomläggningar i Rosenlund inför bygget av Västlänken” skall en biotopskyddad lindallé vid Feskekôrka i Rosenlund fällas. Sju träd som står på rad. För att en allé ska biotopskyddas krävs fem träd på rad (se citat 1):

citat 1: För att en allé ska omfattas av biotopskyddsbestämmelserna räcker det med fem lövträd som är planterade i en enkel eller dubbel rad. Träden ska huvudsakligen vara vuxna träd som planterats längs en väg. Det är förbjudet att avverka alléer, däremot får man ta bort enstaka träd samt ta bort torra grenar och kvistar som utgör säkerhetsrisk. Enstaka träd får i nämnda fall tas ned om de ersätts med ett nytt träd.  För att göra en större åtgärd nära eller i en allé krävs det en dispens. En sådan dispens söker du hos Länsstyrelsen.

Förberedelse likställs med bygge av järnväg för att få stöd i Miljöbalken för fällning

I Rosenlund har Trv och Länsstyrelsen (Lst) funnit ett nytt kryphål för att avväpna biotopskyddet: Miljöbalken. I dess 7 kap. 11 a § står det att biotopsskyddet inte gäller vid “bygget av allmän väg eller järnväg”.

I ett informationsblad om ledningsarbetet i Rosenlund som Trafikverket har delat ut till hushåll i området står det “inför byggstart 2018 behöver vi göra vissa förberedande arbeten“. Göteborgs Stad beskriver arbetet med rubriken “Ledningsomläggningar i Rosenlund inför bygget av Västlänken påverkar träd”.

Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig för projektet Västlänken på Trv, och Helena Irenesson på Lst:s naturavdelning, hänvisar båda till Miljöbalken 7 kap. 11 a § som skäl för att det inte behövs någon dispens från biotopskyddet för att allén i Rosenlund ska fällas. Jag har frågat de båda (5 januari 2018) hur de motiverar att ledningsarbetet, som enligt både Trv och Göteborgs Stad är förberedande och görs inför Västlänken, är liktydigt med byggande av järnväg enligt Miljöbalken. Frågan är ännu obesvarad från både Trv:s och Lst:s håll.

Ett svar borde ju vara en enkel sak efter alla miljoner som plöjts ner i Västlänkens juridik, inte sant?

Kommunens text om tillstånden ändrad i efterhand

Något marklov för att få fälla allén i Rosenlund finns inte. Det behöver man inte enligt den opportuna tolkningen av Miljöbalken. Göteborgs Stad framhäver självsäkert

“Att ta ner de sju lindarna ingår i Trafikverkets förberedande arbeten inför bygget av Västlänkens station Haga och nödvändiga tillstånd har Trafikverket för att att fälla träden i och med att järnvägsplanen vunnit laga kraft“. (länk till Göteborgs Stads text om ledningsomläggningarna i Rosenlund)

Intressant nog förefaller tillståndsfrågan vara så delikat att Göteborgs Stad har redigerat texten om ledningsarbetet i Rosenlund i efterhand – efter det att Trädplan kontaktat  kommunen i början av januari 2018 med frågor om tillståndet. Dessförinnan stod det:

”Att ta ner de sju lindarna ingår i Trafikverkets förberedande arbeten inför bygget av Västlänkens station Haga och nödvändiga tillstånd har Trafikverket fått av länsstyrelsen och Göteborgs Stad.” (se webbarkivets sparade skärmbild)

Göteborgs Stad har inte gjort någon notis i texten på hemsidan om att den ändrats i efterhand.

En mängd alléer sågas ner

Det är Länsstyrelsen (Lst) som skall övervaka att biotopskyddet för alléerna efterlevs.  Men just Lst har nu vid upprepade tillfällen visat att man struntar i Göteborgs Stad lever upp till förpliktelsen att bevara alléerna. Det ser vi i Flatås, där Göteborgs Stad redan har fällt två alléer som de lovat att bevara, och nu med Miljöpartiet och dess byggnadsnämndsordförande Emmali Jansson i spetsen inom kort tänker fälla en tredje, en av stadens vackraste och längsta lindalléer, för ett bostadsbygge som möter hård kritik bland boende i Flatås:

lindallé i Flatås
Räddningsaktion för biotopskyddad lindallé i Flatås, Västa Frölunda. 24 november 2017. Foto: Chris Ceder

Lst resonerar att det objekt som biotopsskyddet ska skydda mot placeras så nära allén att biotopsskyddet inte längre gäller (se citat 2):

citat 2: Eftersom de kommande husen placeras nära allén, skulle man kunna anta att det medför att den bedöms vara i omedelbar anslutning till byggnaderna. Vid en sådan bedömning anses allén inte  längre vara biotopskyddad och då är ev trädfällning ingen fråga för Länsstyrelsen. – Anna Hendén, Samhällsbyggnadsenheten, Lst

Så enkelt man kan ställa sig över lagen!

Läs mer om alléerna i Flatås i GP.

Skövlingar i Kastanjeallén

Ett par dagar innan jul 2017 fälldes delar av den folkkära Kastanjeallén i Tynnered. Mitt i allén ska det byggas bostäder. Återigen har Lst inget att invända. Läs mer om skövlingen av Kastanjeallén i GP.

Kastanjeallén i Tynnered
Kastanjeallén i Tynnered blommar. Foto: Chris Ceder

Alléer låter oss minnas det förflutna

Gamla alléer får oss att minnas svunna tider. De visar hur våra förfäder gestaltade våra städer och kulturlandskap. Alléer är en unik hemvist åt många hotade och sårbara arter. Att såga ner dem är ett magstarkt och historielöst ingrepp som klipper banden med vårt förflutna. De rödgröna och alliansen, som alla röstade ja till planen och avverkningen av allén i Flatås i Kommunstyrelsen i onsdags, skryter gärna om hur de är i färd med att “bygga den gröna och nära storstaden”, där Västlänken ska bli juvelen i kronan.  Men bevisen på deras gröna lögn låter sig inte tvättas bort. Bilden på den nyligen skövlade Kastanjeallén i Tynnered talar för sig själv:

Skövlingar i Katanjeallén
Skövlingar i Katanjeallén, en av Göteborgs vackraste och längsta alléer. 19 december 2017. Foto: Chris Ceder

Försök att stoppa skövlingarna

Det nybildade partiet Demokraterna med Martin Wannholt i spetsen gör nu stora ansträngningar för att rädda Flatåsallén, men redan på onsdag är det planerat att jasägarmajoriteten i Kommunfullmäktige ska klubba igenom nästa alléfällning i staden. Föreningen Trädplan, som är mycket engagerad i att försöka rädda allén i Flatås, försöker också stoppa avverkningen av lindallén i Rosenlund.

Ännu en gammal lindallé hotad av Västlänkens förberedelser?

Enligt arbetsskissen över ledningsdragningen i Rosenlund förefaller också tre eller fyra av de gamla lindarna i den vackra allén på Sahlgrensgatan alldeles intill Vallgraven vara i fara.

lindallé i Göteborg
Tre gamla lindar i allé vid Vallgraven. Foto: Chris Ceder

Men Trafikverket säger inget om att dessa träd kommer lida skada under arbetet (se citat 3):

citat 3: Efter att vi är klara med arbetena öster och norr om rondellen kommer vi att påbörja arbeten väster om rondellen. Då kommer vi att påverka träden.  – Mira Andersson Ovuka, Trv

Huruvida man håller sig till detta och Göteborgs trädpolicy som säger att schaktarbeten bara får göras (se citat 4)

citat 4: utanför den gräns vi sätter för arbete nära stadens träd, dvs. 4 meter utanför kronans droppzon (e-postkommunikation med Park- och Naturförvaltningen)

eller biotopsskyddsreglerna för alléer (se citat 5)

citat 5: Det är inte tillåtet att gräva, schakta eller bearbeta marken i allén så att trädens rötter riskerar att skadas. För att göra en större åtgärd nära eller i en allé krävs det en dispens.- Lst

låter jag vara osagt. Kanske kör Miljöbalkens paragraf om “bygge av järnväg” också över både träd- och allépolicy vid arbeten i närheten, eller kanske inte?

Varför man skriver “påverka träden” när de ska fällas vet jag inte. Kanske låter det bättre helt enkelt?

Tack för visat intresse! Om du gillar artikeln kan du stödja mitt arbete genom att gilla min facebooksida.

Utvalda bilder:

lindallé i Rosenlund
Hotad lindallé i Rosenlund. Foto: Chris Ceder
Kastanjeallén i Tynnered
Kastanjeallén i Tynnered märkt för avverkning 17 december 2017. Foto: Chris Ceder
lindallé i Rosenlund
Hotad lindallé i Rosenlund med Skansen Kronan i bakgrunden. Foto: Chris Ceder
Kastanjeallén i Tynnered
Folkhemmet skövlat in på bara huden! Kastanjeallén i Tynnered 19 december 2017. Foto: Chris Ceder
lindallé i Rosenlund
Hotad lindallé i Rosenlund. Foto: Chris Ceder
lindallé i Göteborg
Gammal lindallé vid Vallgraven i Göteborg. Foto: Chris Ceder
lindallé i Göteborg
Gamla lindar i allé vid Vallgraven. Foto: Chris Ceder
annonspelare Göteborg
Kampanjpelare: “Hjälp Göteborg på vägen. Göteborg växer till en grön och nära storstad”. Foto: Chris Ceder
Hotade träd i Haga
Hotade träd vid Hagakyrkan. 7 januari 2018. Foto: Chris Ceder

Snart är det vår i Haga! En sådan vy är ett sant naturminne som låter oss minnas forna tider!

hästkastanjer
Hotat naturminne: Månghundraåriga hästkastanjer vid Hagakyrkan. Foto: Chris Ceder
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Spänt läge i Västlänken och i Flatås: hotade alléer i fokus

https://chrisceder.com/917/spant-lage-i-vastlanken-och-i-flatas-hotade-alleer-i-fokus/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Spänt läge i Västlänken och i Flatås: hotade alléer i fokus

https://chrisceder.com/917/spant-lage-i-vastlanken-och-i-flatas-hotade-alleer-i-fokus/