Varg strövade genom Berlin – hemlighölls av myndigheter

En varghona från Sachsen i sydöstra Tyskland begav sig i vintras hela vägen till Berlin där hon strövade runt i staden i flera dagar och korsade hårt trafikerade vägar. Mestadels befann hon sig djupt inne i huvudstadens Stadtwald. Först nu, tre månader senare, offentliggjordes det att vargen varit i Berlin. Anledningarna var flera. För vargars och andra rovdjur säkerhets skull vill man inte tala om var de befinner sig. Illegalt dödande av djur är ett stort problem i Tyskland och över 90% av jaktbrotten klaras aldrig upp. Dessutom var vargens besök i Berlin ett unikt tillfälle att studera hur rovdjuret kommer till rätta i en storstad. En flod av nyfikna stadsbor hade stört vargen och den hade gett sig av igen. Flera stora tyska städer som Hamburg, Frankfurt och Köln besöks tillfälligt av vargar och man försöker att ge djuren bättre möjligheter att röra sig på ett säkert sätt i storstadsområden, bl a genom byggande av ett stort antal faunapassager över och under stora vägar och järnvägar.

Myndigheterna i Sachsen underrättate Berlins miljösenat om att en varg var på väg mot staden. Just denna varg hade ett sändarhalsband sedan tidigare. Via satellit kunde man följa vargens rörelser i den tyska huvudstaden. Hon vilade sig mest i Stadtwald, där hon tillbringade fyra dygn, innan hon försvann söderut igen. Berlins Stadtwald är en populär och välbesökt ort för friluftsliv och rekreation, men myndigheterna fann inga skäl att varna om att vargens närvaro. På goda grunder.

I Sverige avslöjar medier och myndigheter i princip i realtid var vargar befinner sig trots vetskapen om den utbredda tjuvjakten. Jag googlade frasen “varg sedd i” och upp kom sida efter sida med vargobservationer med information om vargars positioner – “En stor varg dök upp på tisdagen kl 12.30 utanför Kröcklinge vid Mellangården” i svenska dagstidningar och från SVT:s webbartiklar.
Inte sällan kan vi läsa hur Länsstyrelsen med extrem noggrannhet offentliggör vargars vandringsvägar: “Enligt kvalitetssäkraren Bo Adolfsson på länsstyrelsen är det mycket troligt att det är en varg som också ses på en filmupptagning som är gjord fredagen den 6 november vid Arnåsaholm i Gislaved kommun. Troligtvis är det samma varg som har observerats i Skåne och som nu år på väg tillbaka norrut. Idag, måndag har det gjorts observationer av varg i Bollebygd i Västra Götaland. Är det samma varg tar han en västlig kurs norrut.Jnytt

Fler bör fråga sig varför medier och Länsstyrelsen är så angelägna om att allmänheten ska kunna följa vargens rörelser – när så många vargar dödas i illegal jakt i vårt land. Vill myndigheterna att vargarna skall falla offer och försvinna spårlöst? Det är inte svårt att tro det då tio procent av den lilla svenska vargstammen på ca 300 djur varje år dödas varje år i illegal jakt enligt vargforskare. Med den vetskapen är det en självklarhet att Länsstyrelsen borde vara knäpptysta om var vargar befinner sig och att tidningar och riks-TV borde agera omdömesfullt för djurets överlevnads skull. Tyvärr är ingetdera fallet i Sverige. Vargen är och förblir en fiende för många i vårt land – trots att vi är så priviligierade med hur mycket natur vi har i Sverige i förhållande till vår låga folkmängd. Tyskarna gör precis tvärtom och avslöjar inte vargens vistelseorter. Det säger mycket om vargsynen i de båda länderna – men är inget tyskt fenomen i sig utan är en vedertagen princip i universellt naturskydd: Man röjer inte geografisk information om djurs boplatser och tillflyktsorter om de utsätts för skada som en följd. Dessvärre respekterar inte svenska myndigheter denna etiska princip.

Naturvårdsverkets databas Rovbase där observationer av rovdjur med kartposition läggs in löpande borde inte under några omständigheter få vara publik information – som förenklar kartläggningen av rovdjurs vistelseorter för de som sysslar med illegal jakt.

Vargar i Niedersachsen i Tyskland. Bild: Meles1, Wikipedia, CC BY-SA 3.0,

Det är inte första gången varg befinner sig i Berlin. Vargar rör sig periodvis i storstäder som Berlin, Wien och Frankfurt, där en varg nyligen blev överkörd. Dessvärre är storstäder en farlig och svår miljö för vargen att leva i. För människor i städer innebär vargens närvaro emellertid ingen fara. I Tyskland har inte en enda incident mellan varg och människa inträffat under de 20 år som vargen varit bofast i landet sedan den kom tillbaka år 2000 efter att varit utrotat i nära 250 år.

Det tyska Naturskyddsverket anger ingen exakt siffra på hur många vargar det finns i Tyskland. Däremot anges hur många vuxna vargar det finns och hur många revir, varggrupper, par och ensamvargar som finns i Tysklands förbundsländer, som har vargmonitoring-programm. Förra monitoring-året 2018-2019 (maj 2018 – april 2019) fanns det 275-301 vuxna vargar i Tyskland som lever i 105 grupper. Av dessa var 25 par och 13 bofasta ensamvargar. Enligt tyska jaktförbundets beräkningar finns det idag 1800 vargar i Tyskland, en siffra som den anger har vuxit från 1300 vargar sedan januari 2019. Jaktförbundet tycker att vargens snabbt ökande antal i landet är ett problem och förespråkar därför en begränsad jakt för att kontrollera populationstalen. Det tyska Agrarförbundet har också protesterat efter att antalet rivna boskapsdjur ökat.

Lex Wolf

I maj 2019 kom en ändring i den tyska naturskyddslagen. § 45 reglerar varghanteringen. Vargen får numera jagas i ett undantagsfall: Om en och samma varg vid mer än ett tillfälle klättrar över rovdjursstängsel som är godkända som skydd för boskapsdjur och tar sig in ett hägn och dödar djur. Skadorna på boskapen måste kunna bindas till en specifik varg som efter att den identifierats får dödas.

Ingen varg har ännu dödats sedan lagen ändrades för ett år sedan. Sedan tidigare får hybridiserade vargar dödas för att skydda artens genetiska renhet. Vid ett par tillfällen har därför nyfödda hybridvalpar och en varghona som parat sig med en hund dödats. Totalt handlar det om ett fåtal vargar som dödats sedan djuret år 2000 kom tillbaka till Tyskland . Fortsatt gäller reglerna om ekonomisk kompensation till djuruppfödare som får boskap dödad av vargen. Varg som dödar oskyddad boskap får inte jagas och bönderna får då heller ingen kompensation. Det är också förbjudet att lägga ut mat till vargar. Dödandet av en varg under en jakt i Brandenburg förra året har fått ett rättsligt efterspel. En jägare sköt en varg som uppges ha attackerat hans hund under en pågående jakt. Jägaren har nu åtalats för brott mot naturskyddslagen.

Plats för 4000 vargar


Det tyska naturvårdsverket har tidigare sagt att Tyskland har plats för 4000 vargar och 440 vargflockar. Siffran kan höjas då många projekt pågår med att förbinda större skogsområden och nationalparker med varandra genom plantering av rovdjurskorridorer. Vargen är en mycket viktig naturvårdare i europeiska skogar genom sin predation som håller ekosystemen i balans och kvarlämnar rester som är viktiga som föda för flera hotade arter som gamar. Vargen är på många sätt utomordentligt viktigt för att friska natur- och urskogar med hög biodiversitet åter ska kunna utvecklas på den europeiska kontinenten. Statistiken från förbundsländernas vargmonitoring visar att vargens tillväxt är stor. I förbundslandet Brandenburg utanför Berlin fanns det 2017/2018 26 varggrupper med 84 valpar. Ett år senare hade Brandenburg 41 varggrupper och 154 valpar. 

Stort stöd för vargen i opionsundersökningar

Tyskar har en mycket positiv inställning till vargen, något som bekräftas i opinionsundersökningar som utförts flera gånger de senaste åren. En Forsa-studie från 2018 på uppdrag av NABU, Tyskland mäktiga naturskyddsförbund med 770.000 medlemmar, undersökte vargens popularitet i tyska städer av olika storlekar. Frågeställningen som deltagarna i undersökning var enkelt formulerad: “Vargar ska få leva i Tyskland, även om det delvis kommer innebära problem”. Ja eller Nej. I städer med mindre än 20.000 invånare svarade 75% ja, i städer med 20 – 100.000 invånare sa 77% ja medan storstäder med mer än 100.000 invånare hade den högsta andelen ja-svar med 82%. Resultatet var nästan identiskt med en likadan Forsa-undersökning som gjordes 2015. En annan studie, från 2017, undersökte människors tolerans av vargen i förhållande till vargtätheten. Studien visade att vargen har hög acceptans i Tyskland som helhet, medan personer som lever i en av landets vargtätaste regioner, i Görlitz på gränsen till Polen, i genomsnitt är neutrala till vargen.

Ogrundad rädsla för vargen

Sedan vargen återvände till Tyskland för 20 år sedan har inte en enda incident mellan djuret och människa inträffat. I Sverige däremot, är det ofta ramaskri i massmedia där upprörda människor kräver skyddsjakt och påstår att vargen är farlig för barn. I en artikel från SVT berättar en kvinna som sett en varg att hon direkt ringde och varnade ett närliggande dagis där barn brukar leka i en skogsdunge. Jaktintressen späder på med falsk propaganda om hur farlig vargen är för barn.

2018 dödades en varg i Södertörn i Stockholmsområdet. Enligt Länsstyrelsen sköts vargen för att lokalbor var oroliga och Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet bedömde att vargen kunde angripa barn. Det var mycket negativa skriverier och sensationsjournalistik om vargen i pressen under den månad som skyddsjakten på vargen pågick innan den sköts.

Den senaste gången en varg i frihet dödade en människa i Europa var för över 40 år sedan. I Spanien dödades fyra barn mellan 1957 och 1974 av rabiessjuka vargar. En sammanställning av den tyska riksdagens vetenskapliga tjänst visar att världen över dödades sju människor i vargangrepp mellan 2000 och 2010. Dessa var i Afghanistan, Ryssland, Georgien, Iran och Kanada. Enbart i USA dödas 30-50 människor årligen i hundattacker. 4.5 miljoner amerikaner blir varje år bitna av hundar, vilket resulter i att mellan 6.000 och 13.000 personer behöver sjukhusvård. Runtom i världen dödas omkring 25.000 människor varje år av hundar.

Negativ bild av vargen dominerar i svenska medier

Mer än något annat är det myndigheternas and massmedias negativa bild av vargen som i driver på vargjakten i Sverige. Inte sällan handlar det om mer eller mindre hatiska artiklar som publiceras i syfte att utmåla vargen som människans fiende – i strid med pressetiska regler. I Gefle Dagblad beskrev polis en varg som “farlig för människor” och Länsstyrelsen svarade snabbt med ett beslut om att vargen skulle skjutas. De kritiska röster som får komma till tals i Sverige hamnar per automatik i underläge och tvingas föra en utsiktslös debatt för vargens existensberättigande mot ett mäktigt etablissemang som har allt stöd i världen i form av pengar och PR-möjligheter. Tvärtom borde de som företräder linjen med Sveriges hårdföra rovdjurspolitik – politiker, myndigheter, tjänstemän, jägarintressen och massmedia – tvingas att argumentera för varför våra skogar ska vara i princip tomma på de ekologisk centrala toppredatorerna som varg och lodjur. Därför är hela samhällsdiskussionen av vargen skev och styrs av fördomar, varghat och löst tyckande.

I tyska medier är bevakningen av vargen kunskapsbaserad och vetenskaplig. Det råder en utbredd bild av vargen som mycket viktig för att återupprätta balans i ekosystemen och skapa sunda skogar.

Tack för visat intresse! Tacksam också för ett gillatryck på min Facebooksida – där du får en blänkare när jag skriver något nytt om vargen och andra spännande teman om djur och natur!

Stöd mitt arbete

Jag bedriver mitt naturskyddsarbete som en obetald heltidssyssla. En liten donation är därför till stor hjälp för mig att kunna bedriva mitt arbete. Stort tack till er som bidragit!
Swish: 0764254234
Det går också att göra en inbetalning till Nordea, kontonummer: 4044 00 393 94 kontohavare: Christopher Ceder

5 1 rösta
Betyg
4 Kommentarer
Äldsta
Nyaste Mest röstade
Inline Feedbacks
Läs alla kommentarer
Magnus orrebrant

Jätte bra artikel. Beskriver precis hur illa och snett det är i Sverige och vår rovdjurspolitik.

Richard Dehnisch

Tack Christopher för en uttömmande artikel.

E Stjernswärd

Som alltid; en uttömmande och lärorik artikel av Chris Ceder! Den borde sändas för debatt till sr/p1 programmet medierna men även till pressombudsmannen och andra naturjournalister ånyo nu 2021

Marianne Hellman

Mycket bra information. Och man kan fråga sig varför är det så svårt här i Sverige att få positiva reportage om våra rovdjur. Media och jägarna har stor skuld i detta. Deras största glädje tycks att skrämma människor. Och jag börjar tro att våra myndigheter består av jägare hela bunten.

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Varg strövade genom Berlin - hemlighölls av myndigheter

https://chrisceder.com/2559/varg-strovade-genom-berlin-hemligholls-av-myndigheter/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Varg strövade genom Berlin - hemlighölls av myndigheter

https://chrisceder.com/2559/varg-strovade-genom-berlin-hemligholls-av-myndigheter/