Continue reading Inget stopp för smällandet: ”oförenligt med det mångkulturella Göteborg”"> Inget stopp för smällandet: ”oförenligt med det mångkulturella Göteborg” - Chris Ceder

Inget stopp för smällandet: ”oförenligt med det mångkulturella Göteborg”

fyrverkerier i Välens naturreservat
4 januari 2016. Nyårssoporna ligger kvar i Välens naturreservat. Foto: Chris Ceder

Sjuka, äldre, traumatiserade krigsflyktingar, husdjur och djuren i stadens naturreservat får fortsätta att lida och skadas av fyrverkerier och smällare – i vissa fall med dödlig utgång.

Min granskning av fyrverkerier och smällare i Göteborgs Stad fortsätter. Följ och stöd arbetet genom att gilla min Facebooksida.

Göteborgs politiker om fyrverkerier – undanflykter, kyla och tigande

Göteborgs Stads ledande politiker har inga planer på att begränsa det utbredda avfyrandet av fyrverkerier. Istället kommer man med undanflykter som är på gränsen till cyniska. Det socialdemokratiska kommunalrådet Marina Johansson, ordförande i Sociala resursnämnden, förklarar för mig att ett fyrverkeriförbud på särskilda platser inte är aktuellt eftersom det riskerar att ge intrycket att alla andra platser är tillåtna för  fyrverkerier.

Marina Johansson viftar bort allt ansvar genom att hänvisa till polis och ordningslag, som gör gällande att fyrverkerier inte får användas utan tillstånd av polisen om de innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom men i själva verket behöver i praktiken alla fyrverkerier tillstånd enligt lagen då många lider svåra kval och skadas allvarligt.

Läs Marina Johanssons svar i sin helhet längst ner i artikeln.

Miljöpartiet tiger om smällandet i känsliga naturreservat

Miljö- och klimatnämndens tre toppar – ordförande Derya Tumayer från Miljöpartiet, 1:e vice ordförande Ann Karlsson från Vänsterpartiet och 2:e vice ordförande Axel Darvik från Liberalerna – har inte ens brytt sig om att besvara den enda fråga som jag ställde till dem i en skrivelse för precis ett år sedan: Hur kommer det sig att man tillåter fyrverkerier i de kommunala naturreservaten? 

I Göteborg är det alltså i praktiken fritt fram att skjuta upp fyrverkerier intill sjukhus, flyktingförläggningar och äldreboenden och – absurt nog – mitt i känsliga naturreservat som det unika fågelskyddsområdet Välen, som under årets sista dagar är en storskalig avfyrningsplats för fyrverkerier.

“Ett fyrverkeriförbud är oförenligt med det mångkulturella Göteborg”

Det allvarliga problemet med smällandet av smällare och knallskott, som utsätter både allmänheten och speciellt polis, ambulanspersonal och räddningstjänst för stor fara, tycks inte oroa Göteborgs politiker det minsta. Istället är de av uppfatttningen att ett fyrverkeriförbud är ”oförenligt med det mångkulturella Göteborg”, en policy som drevs igenom av kommunstyrelsens tidigare ordförande Anneli Hulthén då hon 2007 körde över Miljöpartiets Kia Andreasson, som tillsammans med två partikollegor hade motionerat för att bara tillåta fyrverkerier på särskilda dagar i Göteborg.

Alltsedan Anneli Hultens maktdemonstration har det varit knäpptyst om fyrverkerier i Göteborgs Stad. Jag har granskat.

Smällandet i känsliga naturreservat

I naturreservatet Välen har 220 fågelarter registrerats sedan 1960-talet, varav ett betydande antal rödlistade arter,  vilket gör det till ett av Sveriges mest artrika områden för fåglar. Även under vintern lever många fåglar i Välen och vilar upp sig inför häckningen och som en följd av den rekordmilda vintern i år har stora flockar av sidensvansar och starar stannat kvar.

sidensvansar i Välen
En stor flock av sidensvansar vintertid i Välens naturreservat. Foto: Chris Ceder

Video: Vilt smällande i Göteborgs känsliga naturreservat

Som jag dokumenterade för ett år sedan smälls det och skjuts raketer i stor omfattning i Välen. Inte bara på nyårsafton utan också under mellandagarna duggar knallarna tätt. Igår kväll filmade jag kraftigt smällande mitt i naturreservatets fasanrevir:

Döda fåglar

De kraftfulla fyrverkerierna i Välens naturreservat gör att fåglarna inte får den livsviktiga vila och ro de behöver under den långa vintern. När det avfyras fyrverkerier i närheten av fåglar flyr de upp i skyn i panik  – inte sällan med dödlig utgång, som tyska Naturskyddsföreningen (NABU), med 560.000 medlemmar, beskriver:

Fyrverkerierna bländar och skrämmer fåglarna, som i panik flyr sina bo- och sovplatser och flyger högt upp i natthimlen och förlorar stora mängder energi, som inte sällan gör att de inte överlever vintern. Fyrverkerierna gör också att fåglarna förlorar orienteringsförmågan och flyger in i föremål och omkommer.

http://www.nabu-stadt-recklinghausen.de/Feuerwerk-gefaehrdet-Voegel.821.0.html

Larmen om massdöd av fåglar på nyårsafton är vanliga i utländska medier – men i Sverige tycks alla journalister vara ovetande om vad som pågår.

Fåglarna flyger panikartat upp på 1000 meters höjd, och kommer inte ner förrän efter någon timme när fyrverkerierna avtagit. Många fåglar överlever inte den plötsliga chocken och den enorma ansträngningen att hålla sig uppe på en kilometers höjd under så lång tid.

I Arkansas i USA dog tusentals rödvingade koltrastar på samma plats på nyårsafton 2011. Fåglarna föll från himlen precis när nyårsfyrverkerierna började och forskare konstaterade efter obduktion att fyrverkerier hade orsakat panik och trauma hos fåglarna, som störtat i marken och omkommit. Se länk till National Geographic.

Sammanfattning: Vad säger de styrande politikerna i Göteborg?

Vad tycker de ledande politikerna i Göteborgs Stad om fyrverkeriernas miljövidriga konsekvenser och varför har de inte stoppat privata fyrverkerier, som är förbjudna i en lång rad städer i Europa och i flera länder, däribland Holland, USA och Australien?

För ett år sedan skickade jag en skrivelse till de tre ledande politikerna i Miljö- och klimatnämnden och ställde följande frågor:

Denna fråga riktar sig speciellt till Miljönämndens politiker: Hur kommer det sig att man tillåter fyrverkerier i de nybildade kommunala naturreservaten? I naturreservatet Välen, som bildades 2013, skjuts det fortfarande fyrverkerier som smäller högt, men ingen från kommunens sida gör något åt saken. Varför förbjuds inte fyrverkerier inom de kommunala naturreservaten?

Då Miljö- och klimatnämnden ett år senare inte har bemödat sig att svara på skrivelsen eller lyft frågan på sina möten drar jag slutsatsen att nämndens politiker tycker det är OK att det smälls i stadens naturreservat, att fåglar till och med skräms ihjäl och och att högar med utbrända fyrverkerier får ligga kvar i naturen och orsaka miljöförstöring. Sorgligt av Göteborgs Miljönämnd och dess miljöpolitiker!

Ingen diskussion förs om fyrverkerier

Däremot kom ett svar från Liberalernas Kristina Bergman Alme, 1:e vice ordförande i den Sociala resursnämnden. Hon berättar att det inte förs någon diskussion om smällandet.

Kristina Bergman Alme påpekar dock att skrivelsen väckt frågan om fyrverkerier i Göteborgs Stad:

Självklart kan man ha åsikter om att det är “svagt”, samtidigt är det inte ovanligt att frågor väcks över tid (när de är mogna) och på ett sätt kan man kanske säga att du väckt frågan. Vi får se vad som händer men det är sant att många upplever obehag med smällare samtidigt som det är till glädje för andra.

Så nu har ett år gått sedan frågan väcktes… Vad har det fått för följder på det politiska planet i Göteborgs Stad? Inga alls!

Granskning av nämndprotokoll

Jag har gåttt igenom alla protokollen för de berörda nämnderna under 2016 och orden ”fyrverkeri/er”, ”smällare” och ”raket” förekommer totalt NOLL gånger.

Nej! Frågan om fyrverkerier har inte alls väckts. Göteborgs Stad vill inte bli väckta utan fortsätta att förneka de allvarliga hälso- och miljöproblem som fyrverkerierna i Göteborg orsakar. Oacceptabelt!

Två politiker i Göteborgs Stad svarade på skrivelsen, men ingen har tagit upp fyrverkerierna på den politiska dagordningen. Typiskt Göteborgs Stad där det som är osmickrande för stadens image så ofta tigs ihjäl!

Och inte heller i något annat politiskt organ i Göteborgs Stad har det förekommit någon  diskussion om fyrverkerier under det gångna året.

Sökningen ”fyrverkeri”/”fyrverkerier” på Google under det gångna året ger totalt fyra träffar på hela Göteborgs Stad enorma webbsajt, men ingen har någon koppling till ämnet. ”Smällare” och ”raketer” förekommer inte alls.

Vad säger de styrande Socialdemokraterna – Marina Johanssons svar i sin helhet

Jag (fråga 1): Hur kommer det sig att Göteborgs Stad inte inskränker eller förbjuder fyrverkerier i närheten av äldreboenden, flyktingförläggningar, djurhem och sjukhus?

Marina Johansson (svar på fråga 1)Fyrverkerier är ett firande som uppskattas av väldigt många människor, samtidigt är det också många som upplever starkt obehag av ljudet. Det är därför viktigt att hitta en bra avvägning där firandet kan ske utan att andra far illa. Det är också viktigt att hitta regler som uppfattas som legitima och rimliga om de ska få någon effekt och inte bli kontraproduktiva.

Användandet av fyrverkerier regleras primärt av ordningslagen. Av ordningslagen 3 kap 7 § framgår att:

“Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.”

Det finns följaktligen väldigt många platser där fyrverkerier inte är tillåtna. Men istället för att specifikt peka ut varje sådan plats gäller i Göteborgs stad ordningslagens generella skrivning. 

Min replik: Upplever obehag!? Har du en aning om vad det innebär att överraskas av kraftig smällare som exploderar i din direkta närhet? Hörselskador! Psykiska men! Och drabbar det gamla och sjuka människor kan de dö av chocken. Lagen du gömmer dig bakom föreskriver i praktiken att alla fyrverkerier måste ha tillstånd, eftersom de nästan överallt innebär en beaktansvärd olägenhet. Bara en tydlig reglering av tillåtna tider och platser för fyrverkerier har någon verkan för att råda bot på Göteborgs stora problem med fyrverkerier, och det är något som bara Göteborgs Stad kan besluta om.

Marina Johansson (forts svar på fråga 1): Detta ger möjlighet att ingripa mot all användning som anses ge “beaktansvärd olägenhet” oavsett var det sker. 

Min replik: Men ni ingriper ju inte! Och polisen ingriper bara i extremfall när fyrverkerier används för att med uppsåt skapa fara.

Marina Johansson (forts svar på fråga 1): Risken med att räkna upp ett antal specifika platser är att det kan ge intryck av att alla andra platser är tillåtna. Men det är naturligtvis en avvägning som staden kontinuerligt får göra i samråd med Polismyndigheten, som är ansvarig myndighet.

Min kommentar: Eftersom ni blundar för fyrverkerierna är det ju nu i praktiken fritt fram att smälla och skjuta nästan överallt. Det står i er fulla makt att inskränka fyrverkerier i Göteborgs Stads ordningsstadga men det finns ingen vilja. Istället gömmer ni er bakom ordningslagen som inte har någon verkan. Fegt!

I andra svenska städer som Växjö har man i motsats till Göteborgs Stad en moral och reglerar fyrverkerier i den lokala ordningsstadgan:

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

18 §
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 12.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl 03.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.

Dock är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Centrallasarettet.

Jag (fråga 2): Förs det någon diskussion inom Göteborgs Stad om risken med fyrverkerier vid flyktingboenden? Har man alls diskuterat att traumatiserade flyktingar kan traumatiseras ännu mer av fyrverkerier och de höga knallarna som de orsakar? Har man diskuterat risken för bränder vid flyktingboende som fyrverkerier för med sig?

Om så är fallet, finns något av diskussionen diarieförd och var kan man ta del av den

Marina Johansson (svar på fråga 2)Säkerheten och tryggheten vid flyktingförläggningar är naturligtvis en central fråga som ständigt är aktuell i verksamheten. Det rör sig dock om många olika enheter med många olika förutsättningar, vilket gör det svårt att uttala sig generellt om hur man förhåller sig till just fyrverkerier. För att få en bra bild av hur respektive enhet resonerar kring detta är det bäst att kontakta respektive enhet.

Min replik: Diskussionen om fyrverkerier är död i Göteborgs Stad – det finns ingen politisk vilja som är konstaterat ovan och din rekommendation att “kontakta respektive enhet” vittnar om att du inte har något genuint intresse i frågan om problemen med fyrverkerier.

Jag (fråga 3): Varför gör Göteborgs Stad inget åt fyrverkerier med hög knall? Många raketer smäller alldeles för högt trots förbud men Göteborgs Stad agerar inte för att göra något åt detta. Raketerna säljs helt öppet av livsmedelsaffärer, tobaksaffärer och liknande. Varför?

Marina Johansson (svar på fråga 3): Smällare är förbjudna. Fyrverkerier får dock ha knall om detta är en bieffekt av fyrverkeriet. Det går att läsa mer om vad som gäller och när tillstånd krävs på polisens hemsida: https://polisen.se/Service/Tillstand/Fyrverkerier/

Min replik: Som mina publicerade videoinspelningar visar är knallen ingen bieffekt av fyrverkeriet utan tvärtom: Knallen är den helt igenom dominerande egenskapen hos många av fyrverkerierna. Det är alldeles uppenbart för de flesta människor. Har du verkligen inte märkt det?

Jag (fråga 4): I den lokala ordningsstadgan för Göteborgs Stad står det ingenting om fyrverkerier eller smällare. Det är svagt. Håller ni inte med om det?

Marina Johansson (svar på fråga 4): Som beskrevs i svaret till fråga 1 så säger ordningslagen tydligt att det råder ett generellt förbud på platser där det medför “beaktansvärd olägenhet”. Det finns följaktligen väldigt många platser där fyrverkerier inte är tillåtna. Men istället för att specifikt peka ut varje sådan plats gäller i Göteborgs stad ordningslagens generella skrivning. Detta ger möjlighet att ingripa mot all användning som anses ge “beaktansvärd olägenhet” oavsett var det sker. Risken med att räkna upp ett antal specifika platser är att det kan ge intryck av att alla andra platser är tillåtna. Men det är naturligtvis en avvägning som staden kontinuerligt får göra i samråd med Polismyndigheten, som är ansvarig myndighet. 

Min replik: Jag rättar mig. Det är inte svagt – det är uselt. Ordningslagen är verkningslös för att stoppa de hälsofarliga och miljöförstörande fyrverkerierna i Göteborg. Göteborgs Stads bristande respekt för sjuka och traumatiserade människor och avsaknad av omtanke om stadens djur och natur är skandalös!


Tack för ditt intresse i artikeln! Allt arbete med att granska fyrverkerier och smällandet i Göteborg bekostas med egna medel. Stöd projektet med ett litet bidrag för att hållande det levande – swish: 0764254234

Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Inget stopp för smällandet: ”oförenligt med det mångkulturella Göteborg”

https://chrisceder.com/1142/inget-stopp-for-smallandet-oforenligt-med-det-mangkulturella-goteborg/
Send this to a friend
Jag rekommenderar att läsa Inget stopp för smällandet: ”oförenligt med det mångkulturella Göteborg”

https://chrisceder.com/1142/inget-stopp-for-smallandet-oforenligt-med-det-mangkulturella-goteborg/